תקנון האתר

מסמך זה מהווה הסכם משפטי בין אתר "מתגייסים" (https://bsh.mitgaisim.com) (להלן: "האתר"), ובין:

כל אדם, גוף או מוסד שבחר להיכנס לאתר ו/או לכל דף או מדור שלו ולהשתמש לפחות באחד מהשירותים המוצעים בו (להלן: "המשתמש").

 

ההסכם מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לגברים ונשים כאחד

 

מסמך זה מגדיר את כל התנאים, הכללים והנהלים בין המשתמש ובין מתגייסים.

 

ע"י השימוש בשירותי האתר הינך מצהיר בזאת כי קראת, הבנת והסכמת לכל האמור במסמך זה כדלהלן:

 

הבהרת שירותי מתגייסים

1.1 האתר מספק שירות לעמותות, פרטיים וכל מי שרוצה וצריך לגייס כספים בין השאר בתחומי תוכנה, ניהול, אתר אינטרנט, תשלומים וכד'

 

התחייבויות המשתמש

2.1 תנאי שימוש

א. תנאי הכרחי לשימוש בשירותי האתר הינו כי מלאו לך 18 שנים לפחות

ב. הרישום ו/או השימוש באתר נועדו לצרכיך האישיים או צרכי הקהילה שלך בלבד.

ג. בהזנת פרטי יצירת קשר ( כגון: דואר אלקטרוני, טלפון נייד, כתובת וכדומה), מאשר המשתמש למתגייסים לשלוח לו מעת לעת דבר פרסומת, וכן הודעות עדכונים ופרסומות ממתגייסים.

ד. משתמש שירצה שלא לקבל הודעות עידכונים ופרסומות ממתגייסים, יודיע בכתב לכתובת מייל: [email protected]

 

2.2 אמינות המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי:

א. המידע שהוא מספק למתגייסים בזמן רישומו לאתר/ביצוע תשלום הוא נכון, מדויק, תואם את המציאות וכי אין בכוונתו לבצע כל מעשה הונאה, תרמית או מצג שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את מתגייסים ו/או לקוחותיו ו/או מכל כוונה אחרת כלשהי.

ב. המשתמש מתחייב לספק נתונים נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים כנדרש בטפסים המופיעים באתר.

ג. המשתמש מודע לכך כי המידע אשר הוא מספק לאתר ניתן מרצונו החופשי.

ד. אם יימצא כי המידע שנמסר על-ידך אינו בבעלותך, מתגייסים שומרת לעצמה את הזכות לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיכול להיגרם לאתר או למי ממשתמשיו.

 

2.3 אבטחת מידע

א. הינך מתחייב שלא להעביר באתר בצורה כלשהי כל חומר המכיל "וירוסים" , "פצצות זמן", "תולעים" או כל חומר אחר שהינו מזיק ו/או פוגע בצורה כלשהי בפרטיות של המשתמשים באתר, וכן להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל הנוגעים להעברת מידע, אינטרנט ו/או תוכנה במדינת ישראל .

ב. הנך מסכים ומבין כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת של האתר עלולה לגרור אחריה אחריות פלילית או אזרחית. מתגייסים רשאי לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כאמור לעיל ורשאית לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד כל גורם המעורב בהפרת אבטחה כלשהי.

ג. הינך מתחייב שלא להעביר באתר ו/או באמצעותו "דואר זבל" (ספאם), דואר בשרשרת, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה או כל מסר שהוא לאדם שאינו ביקש זאת ממך במפורש.

 

אחריות מתגייסים

3.1 אספקת השירותים

א. מובהר בזאת כי מתגייסים לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים הניתנים בו – לביטול, הגבלת או להפסקתם. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אספקת השירותים ע"י מנהלי העמותה ו/או העסק נותן השירות תלויה בין היתר בצדדים שלישיים, מתגייסים אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

ב. מתגייסים אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים אחרים כלשהם של המשתמש.

ג. מובהר בזאת כי מתגייסים לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים, אובדן רווחים, מוניטין וכו') שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בגין אי זמינות השירות.

ד. מתגייסים אינו אחראי זמינות השירותים, לתוכן, לצורה, אמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר, לרבות צד שלישי.

ה. מתגייסים אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מתגייסים או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל מתגייסים, מי מספקיו ו/או מי מטעמו.

ו. בשום נסיבות לא תחול על מתגייסים אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשין, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן כספי, הנובע או קשור בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש אספקה או באי אספקה של שירותים, בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, גם אם נודע למתגייסים או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

ז. השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם – לא ניתן להתאים לצרכיו של כל אדם. לא תהיה לך (או לכל צד ג' אחר מטעמך) כל טענה, תביעה או דרישה ממתגייסים בגין תכונות השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או פגיעה כלשהי שתהיה לך מהשימוש באתר.

ח. מתגייסים שומר לעצמו את הזכות להשהות/לחסום כל משתמש שחשוד בעיניו באי קיום אחד או יותר מתנאי השימוש הרשומים במסמך זה, ללא כל התרעה מוקדמת וללא כל חובת הוכחה על כך. מוצהר בזאת כי מתגייסים לא יישא באחריות על נזק שיגרם במישרין או בעקיפין למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב הפרת תנאי השימוש הרשומים במסמך זה על ידי המשתמש או עקב חסימת המשתמש על ידו.

ט. השימוש בשירותי האתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 

3.2 פרטיות ואבטחת מידע

א. מתגייסים מכבד את פרטיותך ומתחייב שלא להעביר לצד ג' את המידע שסיפקת לאתר בעת ההרשמה אליו, למעט שותפים נבחרים כפי שיבחר מתגייסים המקדמים את מטרות מתגייסים.

ב. אף על פי האמור בסעיף הקודם, אך מבלי לגרוע ממנו, הינך מאשר בזאת כי על מנת לאפשר תקשורת בינאישית יעילה בינך לבין העמותה או המוסד אליו תרמת, וכן לפתרון בעיות כלשהן, מתגייסים יספק לעמותות או המוסדות שנדרשת לשירותם באמצעות מתגייסים, את כתובתך ופרטי ההתקשרות עימך על מנת שאלו יוכלו ליצור עימך קשר בכל תרחיש שהוא המצריך זאת.

ג. מתגייסים מגן עליך ועל פרטיך האישיים במיטב הטכנולוגיה הזמין לו. מתגייסים מתחייב לאבטח כל מידע רגיש הנוגע לפרטי חשבונך ולפרטיך החסויים שעלולים לאפשר לגורם עוין כלשהו להשתמש בהם למטרה זדונית כלשהי כנגדך. עם זאת ובהתאם למציאות הקיימת באינטרנט, המשתמש מבין ויודע כי קיימת אפשרות של פריצה (האקר) ו/או שיטות זדוניות אחרות כלשהן לגישה למחשבי, שרתי, רשתות תקשורת ו/או המערכות של האתר ולמידע הרגיש הנמצא בו, לרבות פרטי אמצעי התשלום של המשתמש.

ד. מתגייסים לא יפצה אותך בכל צורה או תגמול כלשהו, במקרה של פריצה למחשבי ו/או שרתי האתר או למי מספקי המשנה של מתגייסים ו/או כל תרחיש שהוא שיביא לחשיפת המידע שלך ו/או פרטיך האישיים (ו/או השימוש בהם בכל צורה שהיא) ע"י צד ג' כלשהו ו/או במקרה שייגרם לך נזק כלכלי, תדמיתי, אישי או לכל נזק תוצאתי אחר, במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך. למען הסר ספק יובהר כי המידע והנתונים באתר הם מאובטחים, אך מתגייסים אינו מתחייב לכך וכי הוא אינו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר.

ה. הנך מאשר בזאת למתגייסים לשלוח לך הודעות דואר אקלטרוני/SMS וכדו' שוטף החיוני לשימוש בשירותי האתר, לרבות: עדכונים והודעות על ביצוע פעולות, שירותים חדשים, התראות וכדומה.

ו. הנך מאשר למתגייסים להשתמש בפרטים ובפרטי המשתמשים לצורך מחקרים סטטיסטיים ופרסומם.

 

תשלום בגין שירותים

א. בגין השירותים תגבה מתגייסים מהמשתמשים בשירותיה תשלום כפי שיוצג למשתמש עובר לביצוע השירות.

ב. מתן השירות יהיה כפוף לתשלום חד פעמי או חודשי המתחדש אוטומטית לפי החבילה בה בחר המשתמש.

ג. אי הסדרת תשלום לאחר מתן התראה בתוך 14 יום. יגרום לחסימת הגישה לשירות והוצאת התכנים ממנו למשתמש תהיה כרוכה בתשלום נוסף.

 

מדיניות ביטולים

א. עם זאת משתמש שנרשם לשירות יוכל לקבל כספו בחזרה בתוך 14 ימים מעת ההרשמה (בשירותים בהם צויין כך ובשירותים בהם החוק להגנת הצרכן מחייב זאת), ואת תכניו יצטרך להוציא בעצמו או בתשלום נוסף.

ב. הזיכוי שיתבצע יתבצע באותו אמצעי התשלום בו שילם המשתמש בתוך 5 ימי עסקים.

 

תכנים באתר

6.1 עשויים להיות מקרים בהם יופיעו באתר קישוריות (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. מתגייסים אינו יכול לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין. מובהר ומוסכם בזאת, כי הצבת קישוריות באתר על ידי מתגייסים לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מתגייסים, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למען הסר ספק, יובהר כי מתגייסים אינו אחראי, נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שאתרים אחרים מפנים אליהם.

6.2 מתגייסים אינו אחראי לאמיתתם, דיוקם, תקפותם או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים. מתגייסים לא יהיה אחראי בשום אופן לטעויות אוו השמטות מתכנים אשר הועלו על-גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים.

6.3 בכל מקרה, מתגייסים ו/או כל נציג מטעמו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים, אובדן רווחים, מוניטין וכו') כתוצאה משימוש באתר או בתכנים המופיעים בו.

6.4 לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מתגייסים בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים שלל המשתמש ו/או התגובות שעוררו אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד מתגייסים ו/או כנגד מי מטעמו.

 

קניין רוחני

7.1 מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר, לרבות שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים (בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים), סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו- הינם רכוש מתגייסים בלבד, אלא אם צוין אחרת במפורש.

7.2 אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לכל צד שלישי את כל האמור לעיל, ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל האמור לעיל, אלא בהיתר מראש ובכתב ממתגייסים.

 

הפרת ההסכם

8.1 מתגייסים שומר לעצמו את הזכות לשנות את פרטי הסכם זה ללא כל התרעה ו/או הודעה מוקדמת, בכל עת ועפ"י שיקול דעתו בלבד. מובהר בזאת כי התאריך המופיע בראש דף זה יציג את התאריך האחרון בו עודכן הסכם זה.

8.2 הנך מתחייב לשפות את מתגייסים, עובדיו, ומנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת הסכם זה. בנוסף, תשפה את מתגייסים, עובדיו, ומנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת באתר, על אילו מהשירותים הכלולים בו.

8.3 השימוש בשירות ו/או באתר כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת להסכם זה ו/או לשימוש בשירותי האתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית משפט אזרחי המוסמך לעסוק בתחום בעיר תל אביב במדינת ישראל, לרבות טענות ו/או דרישות ו/או תביעות שמקורן בחו"ל או נוגעות לחוקי מדינות זרות או חוק בינלאומי.